Statut katechety świeckiego (nauczyciela religii)  w archidiecezji katowickiej 

Rozdział 1. Powołanie katechety

 1. Arcybiskup Metropolita Katowicki udziela katechecie misji kanonicznej na wniosek proboszcza, który weryfikuje predyspozycje moralne i duchowe kandydata do nauczania religii.
 2. Misję otrzymuje osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania religii zgodnie z obowiązującym prawem państwowym.
 3. Katecheci rozpoczynający posługę w archidiecezji katowickiej otrzymują misję kanoniczną na okres jednego roku szkolnego. Na wniosek proboszcza parafii, na terenie której pracuje katecheta, misja może zostać przedłużona.
 4. Arcybiskup Metropolita Katowicki może anulować katechecie misję kanoniczną. Cofnięcie misji kanonicznej jest równoznaczne z utratą prawa do nauczania religii.
 5. Proboszcz, kierując katechetę do konkretnej placówki oświatowej, ma na uwadze potrzeby katechetyczne parafii, umiejętności, uzdolnienia i predyspozycje katechety, życzliwie i roztropnie uwzględnia też jego wolę.
 6. Katecheci rozpoczynający posługę w archidiecezji katowickiej przed otrzymaniem misji kanonicznej składają uroczyste wyznanie wiary, a katecheci posiadający misję kanoniczną dokonują uroczystego odnowienia wyznania wiary podczas inauguracji roku katechetycznego.

 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki katechety

 1. Katecheta naucza zgodnie z Magisterium Kościoła i realizuje program katechetyczny dopuszczony do użytku przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
 2. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego katecheta podlega przepisom kościelnym i nadzorowi kościelnemu, w innych zaś sprawach zarządzeniom władz oświatowych.
 3. Katecheta powinien zachować świadomość, że w szkole oficjalnie reprezentuje wspólnotę Kościoła.
 4. W miarę możliwości katecheta organizuje w szkole zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży (zwłaszcza: grupy biblijne, misyjne, szkolne koła Caritas).
 5. Katecheta odznacza się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa, zachowania i stroju.
 6. W trudnych, konfliktowych sytuacjach zaistniałych między nim a szkołą zwraca się do proboszcza lub Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
 7. Posłanie przez Kościół motywuje katechetę do powstrzymania się od przynależności do związków zawodowych działających na terenie szkoły. W kwestiach polityczno-społecznych katecheta kieruje się zasadami katolickiej nauki społecznej, wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski i nauczaniem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.
 8. Katecheta jest w stałym kontakcie z proboszczem, wspiera go w tworzeniu planu pracy katechetycznej parafii i w harmonizowaniu go z planem pracy szkoły oraz w sposób uzgodniony z proboszczem włącza się w życie religijne parafii. Z kolei proboszcz, przydzielając katechecie zadania, uwzględnia jego sytuację rodzinną i egzystencjalną.
 9. W przypadku gdy katecheta uczy w kilku szkołach, winien on współpracować z parafią, w której ma największą liczbę godzin.
 10. Posługa katechety na rzecz wspólnoty parafialnej może mieć zwłaszcza postać: włączania się w przygotowanie liturgii niedzielnej, świątecznej oraz nabożeństw związanych z rokiem liturgicznym, uczestnictwa we mszach świętych z udziałem dzieci i młodzieży w niedziele i święta, przygotowania do życia sakramentalnego w parafii, praktykowania pierwszych piątków miesiąca, podjęcia opieki nad uczniami podczas rekolekcji szkolnych.
 11. Proboszcz wspiera katechetę w pracy parafialnej (w razie potrzeby także dotacją dla przedsięwzięć pastoralnych).
 12. Katecheta zobowiązany jest do złożenia corocznego sprawozdania z form zaangażowania w duszpasterstwo katechetyczne w parafii. Sprawozdanie to składa w Wydziale Katechetycznym do 15 września każdego roku (wraz z kartą formacyjną). Sprawozdanie potwierdza swoim podpisem proboszcz.
 13. Katecheta, o ile mieszka na terenie parafii, w której katechizuje, powinien zostać powołany na członka rady parafialnej.
 14. Każdy katecheta ma prawo do corocznego ofiarowania w jego intencji mszy świętej z okazji imienin lub urodzin w parafii, w której katechizuje.
 15. Prowadzenie katechezy dzieci przy parafii, na przykład przedszkolaków, podlega wynagrodzeniu według stawek oświatowych.

 

Rozdział 3. Formacja

 1. Zadanie powierzone katechecie wymaga od niego praktykowania życia sakramentalnego i duchowego, modlitwy oraz głębokiego zrozumienia chrześcijańskiego orędzia (por. kan. 780 Kodeksu prawa kanonicznego).
 2. O właściwą formację katechety świeckiego troszczą się:
  1. sam katecheta;
  2. proboszcz parafii, w której katecheta jest zatrudniony;
  3. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
 3. Formacja prowadzi do dojrzałości ludzkiej, religijnej i apostolskiej oraz obejmuje wymiary: duchowy, doktrynalny i pedagogiczny.
 4. Katecheta nieustannie pogłębia swoją wiedzę katechetyczną oraz uczestniczy w stałej formacji intelektualnej i duchowej organizowanej przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, bierze także udział w inauguracji roku katechetycznego w katedrze i w rekolekcjach zamkniętych trwających minimum trzy dni.
 5. Udział w spotkaniach formacyjnych odnotowuje Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach w oparciu o przedłożoną przez katechetę do 15 września każdego roku kartę formacyjną.
 6. Katecheta, który bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w wyżej wymienionych spotkaniach formacyjnych, zostanie upomniany na piśmie przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, a następnie, jeżeli jego postawa nie ulegnie zmianie, może utracić misję kanoniczną.
 7. W parafii katecheta uczestniczy w formacji przez cykliczne spotkania odbywające się w celu omówienia aktualnych spraw, wymiany myśli, dzielenia się doświadczeniami, budowania i podtrzymywania wspólnej odpowiedzialności za katechizację, a także przez spotkania modlitewne, spotkania integracyjne, pielgrzymki i tym podobne.