Nabór wniosków stypendialnych do Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2024/2025

 

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka, poprzez który wspieramy zdolną młodzież z niezamożnych rodzin naszej archidiecezji. Wnioski należy nadsyłać do końca lutego br. na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. O stypendium może ubiegać się uczeń, który jest obecnie w klasie siódmej lub ósmej szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych. Formularze są dostępne poniżej. Wnioski o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2024/2025 należy składać po pierwszym semestrze nowego roku szkolnego – do końca lutego 2024 r.

Kryteria, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stypendium:

            Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać już uczniowie VII klasy). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 65% najniższego wynagrodzenia netto – w roku 2024  jest to kwota – 2094 złotych netto.

            Rozpatrywane będą tylko kompletnie uzupełnione wnioski złożone wraz z następującymi załącznikami: 

  1. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium (formularz w załączeniu);
  2. Opinia księdza proboszcza (osobne pismo);
  3. Informacje szkoły o kandydacie do stypendium wraz z opinią wychowawcy klasy potwierdzoną przez dyrektora szkoły (formularz w załączeniu);
  4. Opinia katechety (osobne pismo);
  5. Zaświadczenia, decyzje lub orzeczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł z roku poprzedzającego złożenie wniosków, czyli 2023 (nie uwzględnia się druku PIT 4)
  6. Dokumenty potwierdzające sukcesy w dziedzinie naukowej (np. olimpiady i konkursy przedmiotowe), sportowej, artystycznej lub innej.

            Do wniosku należy dołączyć również aktualne zdjęcie kandydata.

            Zwracamy szczególnie uwagę, by we wniosku podać koniecznie dane kontaktowe do kandydata do stypendium (adres e-mail oraz numer telefonu) i osobno do rodziców.

Bezwzględnym warunkiem , aby rozpatrzyć wniosek jest również posiadanie przez kandydata do stypendium osobistego konta w banku. W przypadku jego braku, należy go założyć i wpisać jego numer we wniosku. Stypendia nie mogą być przekazywane na konta rodziców lub innych osób.

            Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać na adres:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej

Jordana 39

40-951 Katowice

Skrytka pocztowa 206

            Dokumenty można również  złożyć osobiście w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach – wejście ul. Wita Stwosza 16.

Wymagane dokumenty

Wniosek o stypendiumpobierz plik doc

Opinia wychowawcy - pobierz plik doc

Oświadczenie o dochodachpobierz plik doc